Algemene Voorwaarden | Uw iPhone, Smartphone & iPad Reparatie Specialist in Asten, Helmond, Someren, Deurne, Eindhoven, Mierlo, Heeze

 Lid van

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: C. Thijssen

handelend onder de naam/namen:

iPhone Reparatie Asten

Vestigings- & bezoekadres:

Burgemeester Wijnenstraat 17, 5721 AG, Asten

Telefoonnummer:

0031 6 486 305 25

Openingstijden:

Maandag / 11.00 uur t/m 18.30 uur

Dinsdag t/m donderdag / 9.30 uur t/m 18.30 uur

Vrijdag / 9.30 uur t/m 20.00 uur

Zaterdag / 10.00 uur t/m 16.00 uur

E-mailadres: info@IPhoneReparatieAsten.nl

KvK-nummer: 60515015 k.v.k. te Eindhoven

Btw-identificatienummer:

BTW NR.: NL142200864B02

ABN AMRO 43.57.06.470

IBAN: NL35ABNA0435706470

III UNETO-waarborg

De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten opzichte van de consument borg voor de nakoming van het in artikel 19 genoemde bindend advies; een en ander tenzij de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt een maximum van €-2.269,- per bindend advies. De borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 4 oktober 1996 onder nummer 114/1996. Uneto 1996-628I

Alvorens de consument zijn of haar toestel aan iPhone Reparatie Asten ter reparatie aanbiedt heeft hij/zij kennisgenomen met de algemene voorwaarden.

Inboedelverzekering

Wist u dat 90% van de gevallen het betaalde bedrag voor reparatie (deels) wordt teruggestort door uw inboedelverzekering. Vaak vraagt deze om een offerte of nota na de reparatie. Beide kunt u van ons krijgen. Lees uw polisvoorwaarden of u gedekt bent.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen; - de eventuele kosten van aflevering; - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; - of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; - de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duur transactie.

 Artikel 4 - Herroepingsrecht Bij levering van producten: 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 4. de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4. die snel kunnen bederven of verouderen; 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 6. voor losse kranten en tijdschriften; 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 9. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 10. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 11. betreffende weddenschappen en loterijen.

 Artikel 8 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 Artikel 9 - Levering en uitvoering 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgifte reparatie bon zijn omschreven.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.3.Bij het niet van tevoren kunnen testen van een toestel is iPhone Reparatie Asten niet aansprakelijk voor andere gebreken op of aan het toestel. Is het toestel gebogen ofwel krom, dan zorgt iPhone Reparatie Asten ervoor dat deze gecorrigeerd wordt zodat het glas/scherm er makkelijk en goed in past en niet onder spanning komt te staan, dit om barsten en scheuren te voorkomen. 4.Tijdens een val van een toestel kunnen er verborgen gebreken ontstaan op het moederbord en aan het toestel waardoor iPhone Reparatie Asten niet aansprakelijk gesteld kan worden. Verborgen verbreken kunnen tijdens de reparatie aan het licht komen.

Waar heeft u garantie op.

a. niet werkende pixels

b. als touchscreen niet volledig of naar behoren werkt

Waar heeft u GEEN garantie op.

a. val, stoot, duw of waterschade

b. strepen, rare kleuren of zwart beeld

c. barst/scheur in het glas of lcd

d. beschadigingen, krassen op het glas

e. geen bon

f. garantie termijn verstreken

g. Indien u door een derde partij binnen de garantie tijd uw toestel heeft laten repareren

h. geen garantie op het moederbord en op onderdelen die niet vervangen zijn

i.  na het reinigen van het moederbord, printplaat, hardware

j.  als door de waterschade blijkt dat vervangende onderdeel daardoor is beschadigd of aangetast

k. omdat wij uw toestel ten alle tijden bij inname, ontdoen van uw sd card, sim card en/of hoesjes en deze direct aan u retourneren. Zijn wij hierdoor uiteraard ook nimmer verantwoordelijk voor verlies, misbruik of schade hieraan. Dit is dan ook nimmer te verhalen op iPhone Reparatie Asten.

5. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden alleen op het vervangende onderdeel. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. 

6.Waterschadebehandeling

Bij de waterschadebehandeling testen wij geen enkele toestel dit om sluiting te voorkomen. Desondanks dat het toestel van tevoren heeft gewerkt, kan het toestel na een waterschadebehandeling niet goed of helemaal niet meer kan functioneren kan iPhone Reparatie Asten hiervoor niet aansprakelijk voor gesteld kan worden.

7.Moederbord reparatie

a. heeft u 1 maand garantie op

b. iPhone Reparatie Asten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegaan gegevens/data

8.iPhone Reparatie Asten is niet verantwoordelijk voor verloren gegaan gegevens/data tijdens of na de reparatie of met gegevens overzetten.

9.Wanneer uw glas is gebroken of het beeld niet goed word weergegeven. Let op dat wij soms de backcover ofwel achterkant glas moeten vervangen omdat deze stuk gaat tijdens de reparatie. Dit risico en de bijhorende kosten is voor rekening van de klant!

Artikel 11- Duurtransacties: kwaliteit, kostenramingen, aansprakelijkheid 

 Afgifte bon

1. wanneer u ons opdrachtformulier heeft getekend geeft u ons toestemming om uw telefoon te mogen onderzoeken, voor uw privacy geven wij u, uw simkaart en evt. sd kaart of hoesje mee terug.2. De afgifte bon vermeldt tevens een raming van de reparatiekosten.3. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgifte bon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgifte bon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.4. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgifte bon. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de consument in de staat waarin hij het heeft ontvangen. 5. Na inname krijgt de consument een doordruk afgifte bon mee. De consument wordt geacht deze afgifte bon retour te nemen zodra hij/zij zijn toestel weer komt ophalen. 6. Alle reparaties worden door iPhone Reparatie Asten (indien mogelijk) ter plaatse uitvoering voor de reparatie getest. I.v.m. drukte kan het soms voor komen dat het niet mogelijk is om het toestel uitvoerig ter plaatse te testen en wordt dit aan de consument gemeld. De consument wordt evt met bijkomende kosten op de hoogte gesteld.

Kwaliteit

5. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de consument dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de consument.6. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.7. Na de reparatie ontvangt de consument een reparatie bon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

8. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de consument het product weer ophaalt. Consument is daarna zelf aansprakelijk voor schade aan of in het toestel.

Niet afgehaalde producten

9. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat het product gereed is, de consument gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is iPhone Reparatie Asten eigenaar van het niet opgehaalde toestel.

Uitsluitingen op de garantie 

Doorgaans is stoot-, val- en waterschade alsmede schade of problemen die bewust zijn veroorzaakt uitgesloten van de garantie. In zowel de wettelijke- als de fabrieksgarantie wordt uitgegaan van garantie op een product dat normaal wordt gebruikt voor het doel waarvoor het product is bedoeld. U moet dus zelf zorgen dat uw mobiele telefoon, smartphone en tablet voldoende beschermd zijn tegen stoten, vallen of water. Anderzijds mag van de fabrikant verwacht worden dat hij voor het dagelijkse gebruik van een mobiele telefoon, smartphone of tablet het product voldoende heeft 'beschermd' tegen normale incidenten.

Artikel 12 - Betaling 1. Voor zover niet anders is, dienen de door de consument verschuldigde bedragen contant op per pin te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 5.Voor het opmaken van offertes en schaderapporten worden vooraf kosten in rekening gebracht van €25. De kosten voor offertes worden in mindering gebracht bij de reparatie. 6.Het onderzoeken van uw toestel vergt veel tijd en brengt kosten met zich mee. Onderzoekkosten voor smartphones bedraagt €15 en voor iPad en tablets €29.

Artikel 13 - Klachtenregeling 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd. 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica 2017 (ARC 2017) © UNETO-VNI, juli 2017 Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn in werking getreden per 1 september 2017.

Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Bedrijf: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, en + lid is van UNETO-VNI, of + aangesloten is bij een commerciële samenwerkingsorganisatie van bedrijven die lid is van UNETO-VNI. 2. Klant: de wederpartij van het bedrijf. 3. Consument: de natuurlijke persoon die als wederpartij van het bedrijf handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. 4. Geschillencommissie Elektro: Geschillencommissie Elektro, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 5. Op de overeenkomst tussen een bedrijf en zijn wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 6. De ARC 2017 zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Klachtomschrijving Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

Artikel 3 Prijs De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijdkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Artikel 4 Afgiftebon De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten. Indien geen raming van de reparatiekosten valt te geven, vermeldt de afgiftebon in ieder geval het uurtarief en voor zover van toepassing de ophaal- en terugbezorgkosten plus de verzend- en administratiekosten.

Artikel 5 Stoppen of doorgaan Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

Artikel 6 Stoppen De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door het bedrijf en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon. Het bedrijf stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

Artikel 7 Voortgang reparatie Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze het bedrijf niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vervangend product Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Artikel 9 Uitvoering 1. Het bedrijf zal de werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren. 2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd dat het product daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 3. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt het bedrijf de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

Artikel 10 Reparatiebon Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Het bedrijf is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Artikel 12 Garantie Het bedrijf geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- cq onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de afgiftebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

Artikel 13 Volgende reparatie Wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 2 terugkeren, doet het bedrijf een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica 2017 (ARC 2017) UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer - Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - E info@uneto-vni.nl - W www.uneto-vni.nl

Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij devorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 3 aan de klant doorberekend. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Artikel 14 Niet afgehaalde producten Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke of elektronischemededelingen door het bedrijf aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, heeft het bedrijf het recht dit product te verkopen en te leveren aan een derde. Als het product een waarde heeft van € 100 of meer, dan gebeurt de derde mededeling per aangetekende brief in plaats van per gewone post of langs elektronische weg. Het bedrijf mag het door de klant aan hem verschuldigde bedrag verhalen op de opbrengst van de verkoop. Als de verkoopopbrengst het door de klant aan het bedrijf verschuldigde bedrag overtreft, dan rust op het bedrijf de verplichting het saldo, indien mogelijk, aan de klant te voldoen.

Artikel 15 Geschillencommissie Elektro
1. Geschillen tussen de consument en het bedrijf over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door het bedrijf te leveren of geleverde diensten of zaken, kunnen zowel door de consument als door het bedrijf aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Elektro.

2. De Geschillencommissie Elektro neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd bij het bedrijf heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij het bedrijf indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie Elektro te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument het geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie Elektro, dan is het bedrijf aan deze keuze gebonden. Indien het bedrijf het geschil bij de Geschillencommissie Elektro aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het bedrijf dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie Elektro doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie Elektro gebeurt in de vormvan bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is eenvergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de Geschillencommissie Elektro is bevoegd van een geschil tussen de consument en het bedrijf kennis te nemen.

Artikel 16 Geschillenbeslechting door de rechter Voor geschillen die worden voorgelegd aan de rechter, is de rechtbank in het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Artikel 17 Nakomingsgarantie


1. Stichting Geschillenregelingen UNETO staat ten opzichte van de consument garant voor de nakoming door het bedrijf van het bindend advies van de Geschillencommissie Elektro. De nakomingsgarantie wordt opgeschort als het bedrijf of de consument het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan door de Geschillencommissie Elektro te vernietiging aan de rechter voorlegt. De nakomingsgarantie herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis, waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Voor de nakomingsgarantie van Stichting Geschillenregelingen UNETO geldt een limiet van hoogstens € 2.750 per bindend advies.

3. Stichting Geschillenregelingen UNETO geeft uitvoering aan de nakomingsgarantie onder voorwaarde dat de consument zijn vordering op het bedrijf tot hoogstens het uit te keren bedrag overdraagt aan Stichting Geschillenregelingen UNETO.

4. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf geldt de nakomingsgarantievan Stichting Geschillenregelingen UNETO niet, tenzij de Geschillencommissie Elektro het geschil ter zitting heeft behandeld en een einduitspraak heeft gedaan voor de datum van verlening van surseance van betaling, van kracht worden van de schuldsanering, verklaring in staat van faillissement dan wel beëindiging van debedrijfsactiviteiten.

5. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf bedraagt het totaal door Stichting Geschillenregelingen UNETO op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag hoogstens € 10.000 per bedrijf. De afhandeling door Stichting Geschillenregelingen UNETO van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie.